Bulgaria

Be MediaWise е многоизмерна, дигитална програма за медийна просветност в България, която се спонсорира с парична субсидия. Субсидията подпомага няколко проекта, дейности, партньори и услуги. Материалите ще бъдат персонализирани и пригодени за местната публика посредством партньорства с български организации, които ще работят по индивидуалните проекти. 

Тази двугодишна широка програма ще подпомага обучението по медийна грамотност за младежи, възрастни, преподаватели, както и българското население, което живее на отдалечени места, и ще предостави на участниците умения да анализират, оценяват, и безопасно да се потопят в информационната екосистема. Българските проектопартньори на института ֱ са: , , , и . също се присъединява към проекта като консултант.

Be MediaWise is a multidimensional, grant-funded digital media literacy program in Bulgaria. The grant supports several projects, activities, partners and services. Through partnerships with Bulgarian organizations who will manage the individual projects, materials will be customized and adapted for local audiences.

This two-year comprehensive program will support media literacy education for youth, adults, educators and hard-to-reach populations across Bulgaria, and will empower participants with skills to analyze, evaluate and safely engage in the information ecosystem. ֱֱs Bulgarian project partners are , , , and the . Also joining the project as consultants are the European Roma Rights Centre.


Partners